Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

RODO

Menu dla: RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KORZYSTAJĄCYCH z PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W PARCZEWIE 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Parczewie, ul. Mickiewicza 5, 21-200 Parczew, telefon – 83 354 28 13 , e-mail: poradnia@parczew.pl

Kontakt w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@doradztwo-lubartow.pl lub listownie na adres: ul. Mickiewicza 5, 21-200 Parczew.

Cel przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Poradni, którymi są
w szczególności diagnozowanie dzieci i młodzieży, wydawanie opinii i orzeczeń dotyczących kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy bezpośredniej uczniom oraz rodzicom, realizacja zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych, wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek oraz w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych placówki.                                                                                                                                                                 

Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy prawa, a zwłaszcza ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej oraz aktów prawnych wydanych na podstawie tych ustaw, w tym rozporządzenia z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, rozporządzenia MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno pedagogicznych, rozporządzenia MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, rozporządzenia MEN z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej przy czym podstawę przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO stanowią przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g tego rozporządzenia.

W przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikające z ww. przepisów, podstawą przetwarzania jest zgoda, wyrażona przez świadome przekazanie nam tych danych.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą usługi (np. dostawcy usług IT, serwis oprogramowania), z którymi administrator ma podpisane umowy powierzenia przetwarzania, oraz inne osoby/podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie umów cywilnoprawnych, jeżeli wynika to z zakresu ich kompetencji.

Okres przetwarzania danych osobowych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne przez czas wynikający
z przepisów prawa oraz ustalony w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

Przysługujące prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi

W przypadku kiedy uznają Państwo, iż Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
w Parczewie przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do zrealizowania w/w obowiązków
i celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości korzystania z usług Poradni.

W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie danych ma charakter dobrowolny.