Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Wspomaganie szkół i placówek

Poradnia realizuje  zadania profilaktyczne oraz wspierające wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki polegające w szczególności na wspieraniu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów w:

  • rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej
  • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
  • rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.

Poradnia wspiera również przedszkola, szkoły i placówki poprzez:

  • realizację działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży
  • prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli
  • udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli

Szczegółowe informacje na temat zadań prowadzonych na terenie placówek dostępne są w Ofercie Poradni.