Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Diagnoza

1. Poziom rozwoju małego dziecka

2. Dojrzałość szkolna

3. Przyczyny trudności niepowodzeń szkolnych

4. Specyficzne trudności w uczeniu się czytania, pisania i liczenia (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia)

5. Badanie możlwości intelektualnych dzieci szczególnie uzdolnionych.

6. Przyczyny trudności emocjonalnych i zaburzeń zachowania

7. Poziom rozwoju dzieci i młodzieży z różnego rodzaju niepełnosprawnościami

8. Poziom rozwoju procesów integracji sensorycznej

9. Diagnoza logopedyczna

10.  Badanie preferencji i predyspozycji zawodowych