Jesteś tutaj: Start / Orzecznictwo

Orzecznictwo

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Parczewie są organizowane i działają na zasadach określonych w rozporządzeniu Zespoły Orzekające, które wydają:

1. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Orzeczenia dla potrzeb edukacyjnych wydaje się dla uczniów:

  • niesłyszących lub słabo słyszących,
  • niewidomych lub słabo widzących,
  • z niepełnosprawnością ruchową,
  • z niepełnosprawnością intelektualną,
  • z autyzmem,
  • ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

2. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym/niedostosowanych społecznie.

3. Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

4. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz nauczania indywidualnego dla dzieci i młodzieży, których stan uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do placówki.

5. Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole

23 października 2017